Yargıtay Kararları

ÜCRET VE İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE DAVACI İŞÇİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FESİH HAKLI OLUP, KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN İSTEMİNİN KABULÜ GEREKİR

[YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ] __________________
E. 2006/4445
K. 2006/25782
T. 04.10.2006
_______________________________________________________________

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatı, raporlu dönem ücret
alacağı, işveren payı, ücret alacağı, fazla çalışma, yıllık izin alacağı ile
hafta ve bayram tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini
istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi İçinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya
İncelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Mahkemece, 27 Ekim 2004 tarihinden itibaren 3 gün üst üste işe
gelmediğine ilişkin devamsızlık tutanaklarının, tutanak tanıklarınca
doğrulanması nedeniyle iş akdinin haklı olarak feshedildiği kabul edilerek,
ihbar ve kıdem tazminatı talebi reddedilmiş, fazla mesai ve genel tatil ücret
alacağı talepleri ise kabul edilmiştir.

Davacı, 22.10.2004 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara
Bölge Müdürlüğüne başvurusunda, ücret, bayram tatili ve fazla mesai
ücretlerinin ödenmesini istediğinde işverenin tepki göstererek ödeme
yapmadığını, 19.10.2004 tarihini ayrılma tarihi olarak beyan etmiştir. Davacı
tanığı da, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle tartışmadan sonra, davacının
işten çıkarıldığını açıklamıştır. Davacının fazla mesai, genel tatil, ücret
alacağı mahkemece kabul edilmiş ve bu husus temyiz edilmeksizin
kesinleşmiştir. Davacının ücret kapsamında, yukarda gösterilen alacaklarının
işverence ödenmemesi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/II-f maddesi uyarınca İş
Sözleşmesini derhal fesih hakkı verdiğinden sözleşmeyi haklı da olsa fesheden
davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerindeyse de kıdem tazminatına
ilişkin isteğin kabulü gerekirken mahkemece yazılı şekilde reddi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
04.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × 3 =

Kapat
Araç çubuğuna atla