Sözleşmeler

İş Sözleşmesi (Tam Süreli) (Beyaz Yakalı Personel İçin)

İş SÖZLEŞMESİ (Tam Süreli)

(Beyaz Yakalı Personel İçin)


İŞVERENİN UNVANI:——————————————————————–

.
İŞYERİNİN ADRESİ:  ——————————————————————–.

PERSONELİN: 
Adı Soyadı: ————————————————————————

Baba Adı: —————————————————————————

Doğum Yeri ve Yılı:—————————————————————–

ikametgah Adresi:——————————————————————

PERSONELİN YAPACAGI İŞLER:

… / .. ./. ..

Personel, in teknik olarak iş alanına giren;

Mevcut yazılımlar üzerinde daha sonra istenilen değişiklikleri yapmak.
Yeni donanım (PC, SİSTEM terminali, printer,vb.) taleplerini Bilgi İşlem Sorumlusu ve Mali İşler Müdürü’ nün onayından sonra yerine getirmek.
Yeni kurulan veya değiştirilen yazılım ve donanımla ilgili operatörlere gerekli bilgileri vermek.
Kullanım esnasında çıkan problemleri çözmek.
PC, SİSTEM terminali ve yazıcılarda meydana gelen donanım arızalarını çözmek.
PC, SİSTEM terminali ve yazıcıların uygun periyotlarda bakımını yapmak.
Dışarıdan satın alınan paket programların uygunluğunu kontrol etmek ve satıcı firma ile koordinasyon kurarak aksaklıkların giderilmesini sağlamak.
Personel işin ve görevin tam olarak yapılabilmesi için gerekli olan hazırlıklar, yeni yönetim tekniklerine ilişkin gereklerin yerine ge­tirilmesi, gerektiğinde tercüme, rapor hazırlama, çalışma yerinin temiz ve düzenli tutulması gibi ayrıntılar ve diğer çalışanlar ile gerekli işbirliğinin sağlanması, bu iş sözleşmesinde veya personelin görev tanımında yazılmamış olsa bile işin içeriği gereği, görev tanımında yazılı olmadıkları gerekçesi ile yapıl­masından kaçınamaz.

 ÜCRET VE ÖDEME ZAMANI:

Aylık Brüt ücret: —————————– YTL dir
Hafta tatili ve genel tatil ücretleri ile kanuni fazla mesai ücreti 4847 sayılı iş yasasında belirtilen şekilde ödenir.

Ücret dışındaki yan ödemeler .
Ödemeler her ayın en geç  15 inde kadar  avans, bir sonraki ayın en geç  5 ine  kesin hesap olarak yapılır.

PERSONELİN İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE DENEME SÜRESİ:


Personel işe .. ../. ../……  tarihinde başlayacaktır. Personel iki aylık deneme süresine tabidir.

Deneme süresi içerisinde taraflar iş söz­leşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilirler.

GENEL ŞARTLAR:
Personel, işyerinde çalışan diğer personelin uymak zorunda olduğu şirketinin işyeri personel ve/veya iç yönetmeliklerine uymak, şirketi ile ilgili resmi merciler ve/veya özel daire ve kuruluşlar nezdinde şirketi yönetmeliklerinde yer alan kuralları ve ilkeleri göz önünde bulundurmak, şirketinin yararına davranmakla yükümlüdür.

iX. ÖZEL ŞARTLAR:
ı. İş başvurusundaki beyanlarının tamamen doğru olduğunu onaylayan personel, bilerek yanlış bilgi vermiş olduğu veya bazı bilgileri gizlediği anlaşıldığı takdirde, bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul eder. Personel, … şirketinin bu sebeple işine son vermesi karşısında hiçbir hak ve tazminat ta­lebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Personel adres ve medeni hal gibi kişisel bilgilerinde meyda­na gelecek değişiklikleri kısa bir süre içinde işveren veya iş­veren vekiline bildirmekle yükümlüdür.
Personel işyerinde yürürlükte olan tüm yönetmeliklere uy­makla yükümlüdür. (Örneğin; bakınız ekli yönetmelikler).
İşveren veya vekilleri talep ettikleri takdirde personel, hafta­lık normal çalışma süresini aşan saatlerde, hafta tatilinde, ulu­sal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma yapmayı ka­bul eder.
Personel işverenin yazılı izni olmadan iş saatleri içinde veya dışında başka bir işyerinde ve işte çalışamaz.
Personel iş sözleşmesinin sona ermesinin izleyen …. ay/yıl bo­yunca … il/bölge (coğrafi bölge örn. Marmara, Ege Bölgesi gi­bi) sınırları içinde işverenin faaliyet sahasında çalışan herhan­gi bir şirkette görev almamayı kabul ve taahhüt eder.
Personel, işverenin meslek sırlarını saklamakla yükümlüdür.
Personel, iş sözleşmesinin sona ermesiyle, işiyle ilgili olarak hazırladığı kayıtları ve belgeleri, işiyle ilgili kullanmış olduğu veya zimmetinde bulunan araç ve gereçleri işverene veya iş­veren vekiline eksiksiz iade etmekle yükümlüdür.
Personelin iş sözleşmesine aykırı davranması veya işvereni zarara uğratması halinde işverenin bu zararı personelden taz­min etme hakkı saklıdır.

İş sözleşmesinin bir nüshası ile iş sözleşmesinin eki ve tamamlayıcısı
olan ve aşağıda belirtilen belgeler personele verilmiştir ./oo.oo./ .
tarihinden geçerli olmak üzere, iki nüsha olarak tanzim ve imza edilen işbu bir yıl süreli iş sözleşmesiyle, işveren personele iş vermeyi ve per­sonel de işverenin işyerinde çalışmayı karşılıklı kabul ederler.

….. şirketi yetkilisi                                                        Personel

Şirket unvanı-kaşe                                                      Adı Soyadı

                                                                                          imza

Eki:
İşyerinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Yönetmelikler
(İç Yönetmelik, personel yönetmeliği, disiplin yönetmeliği, kurumsal
çalışma ilkeleri vb.)

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × 1 =

Ayrıca Kontrol Edin

Kapat
Kapat
Araç çubuğuna atla