Yargıtay Kararları

HİZMET SÖZLEŞMESİ DEVRİ SÖZ KONUSU OLAN HALLERDE, DEVREDİLEN İŞÇİNİN MUVAFAKATİNİN ALINMASI ZORUNLUDUR. DAVACININ DEVRE MUVAFAKAT ETMEDİĞİ ANLAŞILMAKLA; YENİ İŞVERENİN YANINDA İŞE DEVAM ETMEDİĞİNDEN BAHİSLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLERLE FESHEDİLMESİ OLANAKSIZDIR

[YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ] _________________
E. 2006/1892
K. 2006/20661
T. 12.07.2006
_________________________________________________________________

DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, izin ücreti ile bayram ve hafta
tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı haklı neden bulunmadığı halde hizmet akdinin davalı işveren
tarafından sona erdirildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı talebinde
bulunmuştur.

Davalı iş organizasyonu sebebiyle davacının dava dışı … Nakış Ltd. Şti.ne
bütün haklarıyla devredildiğini, davacının yeni şirketle sigorta işe giriş
bildirgelerini imzalamadığını, işe devam etmediğini bu sebeple 4857 sayılı
Yasa’nın 25/11 g maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur.
Mahkeme davalının savunmasına değer vererek davacının ihbar ve kıdem tazminatı
istemlerini reddetmiştir.

Dosya içerisinde M… Ltd. Şti. ile dava dışı … Nakış Ltd Şti. arasında
davacının çalıştığı işyeri ile ilgili olarak yapılan hukuki işlemler ile
ilgili belgeler mevcut değildir. Öncelikle bu belgeler celb edilmeli iki
şirket arasında davacının çalıştığı işyerinin devri gerçekleşmişse işyeri
devri davacıya başlı başına işyerini devralan yeni işverenin yanında çalışmama
hakkı vermeyeceğinden şimdiki gibi ihbar ve kıdem tazminatı istekleri
reddedilmelidir. Ancak işyeri devri söz konusu değilse, kanunlarımızda
düzenlenmeyen ancak yargı koşulları ile kabul edilen hizmet akti devri söz
konusu olacaktır ki hizmet akti devrinde üçlü bir ilişki mevcuttur. Başka bir
anlatımla devreden ve devralan işveren ile devredilen işçinin hizmet aktinin
devri konusunda üçlü olarak anlaşmaları gerekir. Somut olayda hizmet akti
devri söz konusu ise davacının bu devre muvafakat etmediği anlaşılmaktadır.
Böyle olunca hizmet akti devrinden söz edilemeyeceğinden davacının yeni
işverenin yanında işe devam etmediğinden söz edilerek aktinin haklı nedenlerle
feshedilmesi mümkün değildir. Böyle bir sonucun oluşması halinde davacı ihbar
ve kıdem tazminatları talebinde haklıdır.

Mahkemece yukarıda açıklandığı şekilde araştırma ve inceleme yapılmadan
eksik inceleme ile kıdem ve ihbar tazminatlarının reddi hatalı olup bozmayı
gerektirmiştir.

SONUÇ:
 Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
12.07.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 + 19 =

Kapat
Araç çubuğuna atla