Yönetmelikler

Emanet İşlere ait Uygulama Yönetmeliği

Ana Sayfa

EMANET İŞLERİNE AİT UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(84/8125- R.G. 6.7.1984 – 18450)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Dayanak :

Madde 1-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 81 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış olan bu Yönetmeliğin amacı emanet suretiyle yapılacak işlerin uygulama esaslarını tesbit etmektir.

Kapsam :

Madde 2-Bu Yönetmelik Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 81 inci maddesinde öngörülen işlerin
yaptırılması ve bu işler için gerekli her türlü madde, araç, gereçlerin sağlanması ve gerektiğinde geçici süreli işçi çalıştırılması konularını kapsar.

Tanımlar :

Madde 3-Bu yönetmeliğin uygulanmasında,

Emanet İş: Araya bir müteahhit girmeksizin idarece kendi imkanlarıyla veya nevi itibariyle kısımlara ayırarak taşeronlara verilmek suretiyle gerçekleştirilecek 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 81 inci maddesinde sayılan işleri,

Taşeron: Nevi itibariyle kısımlara ayrılan işin bir kısmını idareye karşı bedeli karşılığında gerçekleştirmeyi üstlenen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

Emanet-Taşeron Birim Fiyatı: % 25 kar ve gider karşılığı alınmak suretiyle tesbit edilen ihaleli işler birim fiyatlarının 1,15/1,25=0,92 katsayısı ile çarpılmasıyla bulunan birim fiyatı
yeniden birim fiyat yapımlarında da fiyatlara % 15 kar ve genel masraf ilave edilmiş fiyatı,

Sari olan işlerde uygulama yılı birim fiyatı: Uygulama yılındaki ihaleli işler birim fiyatının % 92’si alınan fiyatı,

Keşif Bedeli : İşin emanet-taşeron birim fiyatlariyle hesaplanan tutarını,

Tahmini Bedel: Miktarı veya birim fiyatı belli olmayan işlerde iş cinslerine göre tahmin edilen miktarlara veya birim fiyatlara göre bulunan tutarı,

İkinci Keşif-Kesin Hesap: Emanet işlerinde fiilen yapılmış olan işin, sayım, tartı, ölçü, röleve ve ataşmanlara dayanılarak hesaplanan miktarların birim fiyatlarla çarpılması suretiyle bulunan
tutarını,

Anlaşma: Emanet Komisyonlarınca taşerona yaptırılacak işin şartlarını

ve ödeme şeklini belirleyen ve emanet komisyonu ile taşeron arasında imzalanan belgeyi, (Noter tasdiki zorunlu değildir.)

Genel Şartname: Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’ni,

Şartname: Yapılacak işlerin, genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Emanet Komisyonlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kuruluş :

Madde 4-Emanet komisyonu, ita amirinin onayı ile, idare görevlilerinden biri başkan diğeri teknik veya uzman eleman ve bir diğeri de muhasebe işlerinden anlayan eleman olmak üzere en
az üç kişi ile kurulur. Bu onayda başkan ve üyelerin hastalık, izin ve görev değişikliği sebebi ile ayrılmalarında yerlerine kimlerin görev yapacağı da belirtilir.

Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları, İl Müdürleri, Belediyelerde fenişleri ve imar müdürleri, işletme müdürleri, saymanlar ve veznedarlar emanet komisyonlarında görev alamazlar.

Görev ve Yetki :

Madde 5-Emanet komisyonu, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş ve hizmetleri, bu yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirmekle görevli ve bu görevleri ifaye yetkilidir.

Sorumluluk :

Madde 6-Emanet komisyonu uhdesine tevdi edilen işin fenni ve hukuki esaslara uygun olarak yürütülmesinden ve işin proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılmasından sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşin Yürütülmesi

Emanet İş Onayı :

Madde 7-İş ve hizmetlerin emanet usulü ile yapılması için ita amirinden onay alınır.

Program, Proje, Keşif ve Şartnameler :

Madde 8-İş için idare tarafından daha evvel hazırlanan proje, keşif ve şartnameler emanet komisyonuna verilir. Emanet komisyonu buna göre işin ne şekilde yapılacağını planlar ve gerekirse
iş ve çalışma programı hazırlar.

İşe başlamadan önce veya devamı sırasında proje değişikliği veya yeni proje yapılması, keşif veya şartname hazırlanması gerektiğinde, Bunlar bizzat emanet komisyonu veya idare tarafından
hazırlanır. Proje, keşif ve şartnameler idarenin yetkili birimlerince onaylanmadıkça uygulanamaz.

İş Yeri Teslimi :

Madde 9-Taşeronun anlaşmada belirtilen müddetler içinde işe başlaması ve işi zamanında bitirebilmesi için Emanet Komisyonu tarafından işyeri taşarona tutanakla teslim edilir.

İşçi Temini :

Madde 10-Komisyon, iş için gerekli her türlü işçiyi idareden, bu mümkün olmadığı takdirde dışarıdan geçici olarak temin eder.

Madde, Araç ve Gereç Temini :

Madde 11-Öncelikle emanet iş için gerekli olan ve idarede bulunan diğer demirbaş her türlü makine, malzeme, araç, gereç, teçhizat, tesisat ve yedek parça idarece geçici olarak
komisyon emrine tahsis edilir.

İkinci maddede sayılan işler için lüzumlu olup, idarede bulunmayan veya idare ambarınca karşılanamayan işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak gerekli her türlü madde,
araç ve gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan ve sermayesinin yarıdan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya belediyelere ait olan
kuruluşlardan doğrudan doğruya tarife, yoksa piyasa satış bedelleri üzerinden satın almak suretiyle ve bu suretle sağlanması mümkün olmayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve piyasa
satış değerlerine uygunluğu belgelenmek şartıyla, piyasadan satınalınmak veya kiralanmak suretiyle emanet komisyonunca temin edilir.

Malzeme Temini :

Madde 12-İş için gerekli taş, kum-çakıl, su vs. gibi malzeme ocakları usulüne göre kamulaştırma veya geçici işgal suretiyle idarece temin edilerek komisyona teslim edilir. Gerekli hallerde
malzeme satın alınabileceği gibi şahıslara ait arazilerden bedeli karşılığında temin edilebilir. Bu şekilde temin edilen malzemelerin bedeller emanet iş tahsisatından karşılanabilir.

Emanet İşin Müddeti :

Madde 13-1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlara göre gelecek yıl veya yıllara geçici yüklenmelere girişilenler hariç olmak üzere emanet işin müddeti genel olarak bir
bütçe yılıdır. İş hacminin buna göre tesbit edilmesi ve bir bütçe yılı içinde bitirilmesi gerekir. Bu gibi işlerde en geç bütçe yılı sonunda, bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre taşeronun
ilişiği kesilir. Ancak bir bütçe yılında bitirilmesi planlanan işlerden şartnamesinde belirlenmiş olan mücbir sebeblerle yılı içinde bitirilemeyenler, müteakip yıl çalışma programında yer
alması ve kuruluşun en yetkili amirinden onay alınması şartıyla ertesi yılda devam edilebilir. Bu şekilde, süre uzatımı almak veya keşif artışı sebepleriyle müteakip yıla geçen taşeron
işlerinde, anlaşmasında aksine bir kayıt bulunmadıkça, yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi hükümleri, bu yönetmeliğin 3. maddesi de dikkate alınarak uygulanır.

Ayrıca bir bütçe yılında bitirilemeyecek olan ve özelliği nedeniyle kısımlara bölünemeyen işler için de emanet iş onay’ından belirtilmek ve kanuni dayanağı bulunmak şartıyla gelecek yıllara
geçici emanet işlere girişilebilir.

Emanet Komisyonu Kararları ve Yazışmalar :

Madde 14-Emanet iş, komisyon üyelerinin kararları ile yürütülür. Kararlarda başkan ve üyelerin isim ve imzaları ile karar tarihi bulunur. Komisyonca alınacak kararlarda çekimser kalınmaz
muhalif kalan üye, muhalefet şerhini yazarak imzalamak zorundadır.

Komisyonun taşeron seçme, işi taşerondan alma, keşif ilavesi, süre uzatımı kararları, ita amiri veya yetkili kılınan makam tarafından tasdikini müteakip yürürlüğe girer.

Emanet komisyonu idarece belirlenen üniteye muhatap olur ve yazışmalar ancak bu kanalla yapılır.

İş Yapma Usulleri :

Madde 15-Emanet komisyonu, işin ne şekilde yapılacağına dair aldığı karar uyarınca işi aşağıdaki usullere göre yapar veya yaptırır.

a) İşin doğrudan doğruya komisyonca yaptırılmasına karar verilmiş ise, bu takdirde komisyon, işin hususiyetine göre lüzumlu her türlü işçiyi geçici olarak temin eder ve gerekli formaliteleri
yapar, Şantiye tesislerini, yardımcı vasıtaları, araç ve makinaları ve her türlü malzemeyi temin ve tedarik eder. Bu işler için emanet Komisyonu mutemedine kanuni sınırlar içinde avans
verilir.

b) İşin nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşeronlar eliyle yaptırılmasına karar verilmiş ise bu takdirde iş, malzemeli veya malzemesiz olarak taşeronlara verilebilir.

c) (a) ve (b) fıkralarındaki usuller gerektiğinde birlikte uygulanabilir.

Taşeron Seçilmesi :

Madde 16-Taşeron eliyle yaptırılması kararlaştırılan işler cins, miktar, yer, teklif alma gün ve saati belirtilmek suretiyle taşeron seçilmesinden 7 gün önce ilan tahtalarına asılır. Gerektiğinde
şekil ve muhtevası ve adedi idarece tesbit olunarak ilan yolu ile ilgililere duyurulabilir.

Acil ve özellik arzeden işler ilan edilmeksizin komisyon ehliyetli gördüğü bir veya birden fazla taşerondan yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak sureti ile yapılabilir.

Komisyonlar,gerekçesini belirlemek suretiyle, verilen teklifleri uygun görüp görmemekte serbestir. Komisyonun kararı ve taşeronla yapılan yazılı anlaşma ita amiri veya yetkili kılınan
makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur.

Teminat :

Madde 17-Taşeron işlerinde, keşif veya tahmini bedeli her yıl bütçe kanununda emanet işler için gösterilen miktarı geçmeyen işler için geçici teminat aranmayabilir.

Geçici teminat alınmış ise geçici teminat kesin teminata çevrilerek bakiyesinin tamamı taşeron tarafından diğer teminat nevileri olarak verilebileceği gibi hakedişlerden %10 kesilmek
suretiyle de teminat kanuni kesin teminata tamamlanır.

Taşerondan geçici teminat alınması şekli seçilmiş ise iş için kanuni kesin teminat miktarının tamamı hakedişlerden % 10 kesilmek suretiyle alınır veya taşeron tarafından kesin teminatın
tamamı Kanuni bir şekilde verilir.

Bu miktarın üstündeki işlerde 2886 sayılı Kanun’un 25, 26, 27, 54 ve 55 inci maddeleri gereğince ve kanunda istisna edilen hususlar gözönünde tutulmak suretiyle geçici ve kesin teminat
miktarları ve teminatın nereye yatırılacağı tayin olunur.

Komisyon dilerse, taşerondan işçilik fiyatı teklifi isteme işlerinde de iş için teminat olarak takdiren bir miktar tesbit ederek, bu teminatın nakit olarak idarece belirtilen saymanlığa
yatırılmasını taşarondan isteyebilir.

İdarece taşerona verilen idare malı malzemeler için gerekirse yeterli miktarda teminat alınır veya taşeronun idarede mevcut alacağından teminat tutarı kadar karşılık tutulur.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Taşaron Hakkında İlgililere Bilgi Verilmesi :

Madde 18-Kendisiyle anlaşma imza edilen taşeronun durumu (işin yeri, birinci keşif bedeli, müddeti, taşeronun kanuni ikametgahı vs.) idarece mahalli Sosyal Sigortalar Kurumu ile
Çalışma Müdürlüğüne ve diğer ilgililere bildirilir.

İşin Kontrolü :

Madde 19-Emanet iş, işveren vekili sıfatıyla emanat komisyonunca kontrol edilir. Lüzumu halinde kontrol için idarece her türlü yardım yapılır.

Ücretlerin Ödenmesi :

Madde 20-Bizzat komisyonca çalıştırılan geçici işçi ücretleri, ayda bir defa olmak üzere her türlü kanuni kesintiler gösterilmek suretiyle hazırlanan bordrolarla komisyon mutemedi tarafından
ödenir.

Taşeron tarafından temin edilen ve çalıştırılan işçilerin ücretleri yukardaki fıkrada belirtildiği gibi hazırlanan bordrolara istinat etmek sureti ile taşaron tarafından ödenir. Komisyon gerek
puvantajı, gerekse bordroları kontrol etmek ve istemek hakkını haizdir. Eğer taşeron işçi ücretlerini zamanında veya herhangi bir şekilde ödemezse, taşeron hakedişinden gerekli kesinti
yapılmak suretiyle komisyonca ödeme yapılır.

Taşeron Hakedişleri :

Madde 21-Taşeron hakedişler yeşil defter ve ataşman v.s belgelere dayalı olarak hazırlanan ve emanet komisyonu tarafından imzalanan hakediş raporlarına göre idarece tahakkuka bağlanarak
ödenir. İş sari her bütçe yılı sonunda taşaronun yaptığı bütün işlerin mutlaka tesbiti yapılarak taşaronun hesabı çıkarılır ve hakedişi tahakkuka bağlanır.

Taşeronun bütçe yılları içerisinde yaptığı işlerin bedelleri anlaşmasına göre ödenir.

Kesin hesap sonucunda idarece verilen malzemelerin tamamının kullanılmamış olduğunun tesbiti halinde ne gibi işlem yapılacağı anlaşmada belirtilir.

İş Miktarında Artma Veya Eksilme Olması :

Madde 22-Taşeronla yapılan anlaşmaya esas olan keşif bedeline göre iş miktarında bir azalma meydana gelirse iş bu kadarla bitirilmiş olur ve taşeron iş miktarının azalmasından dolayı hiç
bir istekte bulunamaz.

Ancak taşeronla yapılan anlaşmaya esas olan keşif bedeline göre iş miktarında keşif bedelinin % 30’una kadar bir artma meydana gelirse, bu iş emanet komisyonunca aynı taşerona aynı
anlaşma şartlarıyla yaptırılabilir. Bu takdirde taşeron, süre uzatımı hariç, hiç bir hak ve talepte bulunamaz.

İşin anlaşmaya esas keşif bedelinin % 30 fazlasıyla da ikmal edilemeyeceğinin anlaşılması halinde komisyon işi bu haliyle bittiğini kabul ederek madde 27 ve 28’e göre taşeronun ilişiğini
kesebileceği gibi, % 30 oranından fazla artış, temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise, taşeronun % 30’dan fazla artış gösteren işleri de, süre uzatımı hariç,
aynı anlaşma şartlarıyla yapmayı kabul etmesi ve Emanet Komisyonunca da aynı taşerona yaptırılmasında fayda görülmesi halinde komisyonca alınacak gerekçeli kararın kuruluşunun en
yetkili amirince tasdiki kaydıyla % 30’undan fazla artış gösteren işler de aynı taşarona yaptırılabilir.

Ancak, işin keşif artışı nedeniyle müteakip yıla geçen kısımlarına 13. madde hükümleri uygulanır.

Yeni Fiyat Tanzimi :

Madde 23-Birinci keşifte yer almayan herhangi bir işin yapılmasına lüzum ve zaruret hasıl olur veyahut emanet taşaron birim fiyatı ile ödeme imkanı olmaz ise Genel Şartname Hükümlerine
uyularak taşeronla birlikte komisyonca maddede belirtildiği şekilde yeni emanet taşeron birim fiyatı tanzim edilir. Yeni fiyatlar ita amiri veya yetkili kılınan makamın tasdikinden sonra
geçerli olur.

Süre Uzatımı :

Madde 24-Genel Şartname ve anlaşma hüküm ve şartlarına göre, lüzum görülen hallerde iş bitirme tarihi komisyon tarafından gereği kadar uzatılabilir. Süre uzatım kararları ita amiri veya
yetkili kılınan makamca tasdik edildikten sonra uygulanır.

Cezalı Çalışmalar :

Madde 25-İşin tamamının veya bazı kısımlarının anlaşma ile tesbit edilen muayyen zamanda bitirilmemesi halinde, komisyonca taşerona hiç bir ihtarda bulunmaya veya hüküm almaya
hacet kalmaksızın, taşerondan, vaktinde bitmeyen işler için anlaşmada tesbit edilen gecikme cezası kesilir. Ancak bu gecikme 10 günü geçtiği takdirde komisyon anlaşmayı bozmakta veya
bu cezayı alarak işi devam ettirmekte veyahut müteakip cezalı gün adedini yazılı bir tebliğ ile tahdit ederek uzatmakta ve işin bu müddet zarfında da bitmemesi halinde, anlaşmayı
feshetmekte serbestir.

Bu tür hallerde ita amirinin veya yetkili kılınan makamın onayının alınması şarttır.

Anlaşmanın Feshi :

Madde 26-Taşeron,

a) Anlaşma ve eklerinde tayin olunan vecibelerden herhangi birine riayet etmezse,

b) Anlaşmanın tanzim ve imza edildiği tarihten itibaren anlaşmada belirtilen müddet içinde işe başlamazsa,

c) İdarenin muvafakatı dışında işi başkasına devir ve temlik ederse,

d) Yeteri kadar işçi, araç, gereç makine ve teçhizatla işe devam etmezse,

e) Parti parti iş veya mal tesliminde, beher partinin teslim tarihlerinde riayet etmezse,

Komisyon, ita amiri veya yetkili kılınan makamın onayını almak suretiyle anlaşmayı feshetmeye yetkilidir.

Anlaşma feshedildiği takdirde taşeronun teminatı irat kaydolunur ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat taşeronun borcuna mahsup edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kabul, Kesin Hesap ve Emanet Komisyonunun İbrası

Kabul ve Kesin Hesap :

Madde 27-İş bitirilince veya satın alınan malzeme ve teçhizatın tamamı teslim alınınca komisyon, aşağıda belirtildiği şekilde işin kabulünü yaptırır ve taşeronun kesin hesabı çıkartılarak
tahakkuka bağlanır.

İş sari ise her bütçe yılı sonunda taşeronun yaptığı işlerin tesbiti yapılarak hakedişi düzenlenir ve tahakkuka bağlanır.

İşin sonunda emanet komisyonu işin kabulünü yapabileceği gibi dilerse komisyonun başvurusu üzerine, ita amirince veya yetkili kılınan makamca bir kabul heyeti kurulur.

Kabul heyeti, komisyonun ve varsa taşeronun huzuru ile işin fen ve sanat kurallarına, proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler. Uygun bulduğu takdirde kabul
tutanağını tanzim eder. Malzeme alımlarında kabul tutanağı yerine muayene raporu düzenlenir.

İşin özelliğine göre geçici ve kesin kabul işlemleri bir arada yapılabileceği gibi ayrı ayrı olarak da yapılabilir. Kesin kabul ayrı yapılacaksa ne zaman yapılacağı hususu da geçici kabul
tutanağında belirtilir.

Düzenlenen kabul tutanakları ita amiri veya yetkili kılınan makamın onayına sunulur.

Kesin Teminatın İadesi :

Madde 28- Yüklenimin anlaşma ve şartname hükümlerine göre tamamen yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra taşeronun o işle ilgili olarak,

a) İşçilerinin alacaklarının ödendiği,

b) Sosyal Sigortalar Kurumu’yla ilgisi kalmadığı,

c) Ücret ve ücret sayılan ödemelerinden dolayı ilgili vergi dairesine borcu olmadığı,

d) İşin anlaşma ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği, usulüne göre anlaşıldıktan ve taşeronun bu işten dolayı idereye herhangi bir borcunun olmadığı tesbit edildikten
sonra, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde, kesin teminatın tümü,

e) Yapım işlerinde yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla
olmaması şartıyla kesin teminatın yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise kesin teminatın kalanı.

Taşerona geri verilir.

Taşeronun bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar
ödenmemesi halinde, teminat 2886 Sayılı Kanun’un 54 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalanı taşerona geri verilir.

Emanet Komisyonunun İbrazı :

Madde 29-İşin sonunda yapılacak kabul ve kesin hesabın, ita amiri veya yetkili kılınan makam tarafından tasdiki ile emanet komisyonu ibra edilmiş olur.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller :

Madde 30-Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde-Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanmış, işler, ilgili oldukları yönetmelik ve usullerle sonuçlandırılır.

Yürürlük :

Madde 31-Sayıştay’ın görüşü de alınarak hazırlanan Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve 2886 Sayılı Kanun’a tabi genel Bütçeye dahil dairelerle
katma bütçeli idarelerin özel idare ve belediyelerin diğer yönetmeliklerinin bu yönetmeliğe aykırı hükümleri ile müstakil emanet iş yönetmelikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme :

Madde 32-Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

Ana Sayfa

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen + 15 =

Kapat
Araç çubuğuna atla