Sınav Soruları

26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Tarih : 08-08-2005

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır?
A) 1996 – Beyaz asbest
B) 1996 – Kahverengi ve mavi asbest
C) 2001 – Kahverengi ve mavi asbest
D) 2004 – Kahverengi beyaz asbest
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre işyerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
A) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi
B) Yangın güvenliği sorumlusu
C) İşçi Temsilcisi
D) Kurtarma Ekip Sorumlusu
3. Aşağıdakilerden hangisi yavaş yanmaya bir örnektir?
A) Demirin paslanması
B) Elektrik sobasının yanması
C) Parlama alt limiti üstündeki parlayıcı buhar yanması
D) Parlama üst limiti altındaki parlayıcı buharın yanması
4. Aşağıdakilerden hangi durumda statik elektrik oluşmaz?
A) Akışkan sıvının yalıtılmış boru içinde hızla nakli
B) Tozların yalıtkan boru içinde hava ile hızla nakli
C) Toz malzemenin bant konveyörlerle nakli
D) Yoğunluğu yüksek sıvının boru içinde düşük hızla nakli
5. İşyerlerindeki gürültünün ölçülmesinde, insan kulağının en düşük işitme referans değeri olarak aşağıda verilen değerlerden hangisi esas alınır?
A) 15 mikro Bar
B) 20 mikro Bar
C) 15 mikro Paskal
D) 20 mikro Paskal
6. Bir işyerinde termal konfor şartlarının sağlanması, aşağıda verilen hususlardan hangisi için geçerlidir?
A) Meslek hastalığının artması
B) İş veriminin artması
C) İşe devamsızlığın artması
D) İş kazalarının artması
7. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerindeki radyant ısıya maruziyetin önlenmesi için alınabilecek en iyi tedbirlerdendir?
A) İşçilere ince kumaştan yapılmış iş elbiseleri vermek
B) Radyant ısı kaynağı ile maruz kalan kişi arasına radyant ısıyı absorblayan engel koymak
C) Radyant ısı kaynağı ile maruz kalan kişi arasına radyant ısıyı yansıtan engel koymak
D) İşçilere kalın kumaştan yapılmış iş elbiseleri vermek
8. Aşağıdakilerden hangisi malzeme güvenlik bilgi formlarındaki LD50 ve LC50 değerlerindendir?
A) En düşük doz-En düşük konsantrasyon
B) Maksimum doz-Maksimum konsantrasyon
C) Alçak doz-Alçak konsantrasyon
D) Öldürücü doz-Öldürücü konsantrasyon
9. Malzeme güvenlik bilgi formlarındaki S1-S24 aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kilit altında muhafaza ediniz-Deriyle temas- tan sakınınız
B) Hava ile temastan sakınınız-Gözle temastan sakınınız
C) Su ile temastan sakınınız-Hava ile temastan sakınınız
D) Uygun koruyucu elbise ile çalışınız-Uygun koruyucu eldiven kullanınız
10. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi sonucunda işyerinde bulunan tehlikeli kimyasal madde miktarı nedeniyle, işçilerin sağlık ve güvenliği yönün- den önemli bir risk bulunmadığının belirlenmesi veya bu alınan önlemlerle riskin kabul edilebilir düzeye indirilmesi halinde, aşağıda belirtilen- lerden hangisinin yapılması gerekmez?
A) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizas- yonu yapılması
B) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılacak, uygun makine ve ekipman sağlanması
C) Acil eylem plânı hazırlanması
D) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanması
11. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre risk değerlendirilmesi en geç kaç yılda bir yenilenecektir?
A) 2 B) 5 C) 8 D) 10
12. Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre ikame yöntemidir?
A) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemlerinin uygulanması
B) İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilmesi, uygun malzeme ve ekipman kullanılması
C) Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması
D) Riskin özelliğine göre, sağlık gözetimi yapılması
13. Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğinde tanımlanan şekliyle sağlık gözetiminin tanımıdır?
A) Kimyasal maddelerle etkilenme sonucu işçinin tedavisinin yapılması
B) Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumla- rının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlen- dirmeler
C) Maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendiril- mesi için; ortam havasında bulunan kimya- salların maruziyet limit değerlerle karşılaş- tırmalı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi
D) Maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendiril- mesi için; doku, salgı, dışkı, solunan hava ya da bunların kombinasyonundaki madde veya metabolitlerinin uygun referanslarla karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve değerlen- dirilmesi
14. Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir?
A) Patlama B) Yanma
C) Yangın D) Parlama
15. Patlama Riskinin Değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.
B) işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri
C) Çalışanların sağlık gözetimi
D) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakla- rının bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri
16. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır?
A) Patlayıcı ortam B) Parlayıcı madde
C) Yanıcı madde D) Patlayıcı madde
17. Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki şartlardan hangisine uyulması doğru değildir?
A) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır
B) Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı, güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır
C) Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda, görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır
D) Ekipmanın kendiliğinden hareketi önlenecektir
18. Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Geri gidişlerinde sesli yada ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır
B) Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilebilir
C) Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunma- sına izin verilir
D) Operatörün kumanda yerinden çalışma alanını tam olarak görememesi halinde otomatik devreye giren sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır
19. Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucula- rında bulunması gerekli özelliklerden değildir?
A) Metal yada benzeri malzemeden yapılacaktır
B) Kullanımı kolay olacaktır
C) Makine ile ilgisi olmamakla birlikte makine çevresinde bulunanların da hareketli kısımlarla temasını önleyecektir
D) Makineden toz ve gaz çıkışını da önleyecektir
20. Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucula- rında aranan özelliklerden biri değildir?
A) Amaca uygun olacaktır
B) Üretimin kalitesini bozmayacaktır
C) Üretimi aksatmayacaktır
D) İşçinin operasyon noktasına ulaşmasını engellemeyecektir
21. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinde, değişik iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerine kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak başvuru dilekçesine eklenecek belgelerden aşağıdakilerden hangisi istenmez?
A) Beyanname (iki nüsha)
B) Mimari proje (iki nüsha)
C) Küçük ve orta ölçekli sanayi sitesinin kurma izni belgesi (iki nüsha)
D) İşyerinin vaziyet plânı (iki nüsha)
22. Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır?
A) Sosyal Sigortalar Kanunu
B) İş Teftiş Tüzüğü
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
D) İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
23. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi özellikle aşağıda belirtilen konulardan hangisini düzenlemektedir?
A) Sanayi ve Ticarette İş Teftişini
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarını
C) İş Sağlığı Hizmetlerini
D) Çalışma Ortamının Niteliklerini
24. Aşağıdakilerden hangisi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bilinmelidir?
A) İşverenin kendisi
B) Çalışma Bakanlığı
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
D) İşyerinde çalışanların tümü
25. Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır.
B) Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.
C) Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.
D) Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.
26. Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir?
A) Kullanım süreleri
B) İşyerindeki çalışan sayısı
C) Maruziyet sıklığı
D) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri
27. Aşağıdaki durumların hangisinde kulak koruyucularının kullanımı zorunluluğu başlar?
A) Gürültü düzeyi 75 db(A)’ya ulaştığında
B) Gürültü düzeyi 80 db(A)’ya ulaştığında
C) Gürültü düzeyi 85 db(A)’ya ulaştığında
D) Gürültü düzeyi 90 db(A)’ya ulaştığında
28. Çalışma hayatının denetiminden sorumlu iş müfettişleri Bakanlığın hangi birimine bağlı olarak görev yaparlar?
A) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
C) Çalışma Genel Müdürlüğü
D) Bölge Çalışma Müdürlüğü
29. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanunî dayanaklardan biri değildir?
A) 1982 tarihli Anayasa
B) 4857 sayılı İş Kanunu
C) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik
D) 81 numaralı İLO sözleşmesi
30. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Yapılan işin özelliği
B) Havalandırma sistemi
C) İşyerinin büyüklüğü
D) Çalışan sayısı
31. En az kaç işçinin çalıştığı işyerlerinde bir dinlenme odası sağlanmalıdır?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11
32. Aşağıdakilerden hangisi acil çıkış kapıları olarak kullanılamaz?
A) Yukarı doğru açılan kapılar
B) Dışarıya doğru açılan kapılar
C) Döner kapılar
D) Saydam kapılar
33. İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında; Çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemle- rine rağmen önlenemiyorsa, aşağıdakilerden hangisi alınacak önlemlerdendir?
A) Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir
B) Taşıma kabini düşme risklerinde darbelere karşı daha dayanıklı bir malzemeden yapılacak ve her çalışmadan önce kontrol edilecektir
C) Olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır
D) Taşıma kabininde çarpma, tehlikeli bir şekilde sürüklenme veya düşme ve istem dışı kurtulma hareketleri esnasında işçilerin zarar görmemeleri sağlanacaktır
34. Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar “Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği” uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır?
A) Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden
B) Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından
C) Alaşımlı çelik malzemelerden
D) Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alümin- yumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyumdan
35. Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) İşletme basıncının 1,5 katına eşit hidrostatik test uygulanır
B) Tasarım basıncının 1.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test ya da pnömatik test uygulanır
C) Tasarım basıncının 1,25 katı ile tahribatsız muayene metotları uygulanır
D) İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek bulunmamaktadır
36. Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir?
A) Kabın öngörülen kullanım amacı
B) Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları
C) İşaretlemeler
D) Tehlikelerin renk kotları
37. Basınçlı kaplarda bulunması gerekli olan emniyet valfleri hangi basınçta açacak şekilde ayarlanmalıdır?
A) Azami çalışma basıncının 1,5 katına
B) İşletme basıncına
C) Ortalama çalışma basıncının %25 üzerine
D) Azami İşletme basıncının 1,1 katına
38. Aşağıdakilerden hangisi izin verilen en yüksek işletme gerilimi 1kV ile 36 kV (36 dahil) olan hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıkları kaç metredir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
39. Havai hat ağaç direklerinde yapılacak çalışmalara başlanmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Bir ağaç direğe sağlam olduğundan emin olunmadıkça çıkılmamalıdır
B) Direğe tırmanmadan önce ya bir çekiç ile dip tarafına vurulmak suretiyle dolgun ve tınlayan bir ses çıkarıp çıkarmadığı kontrol edilmeli, ya da dip kısmı en az 20 santimetre kazılıp çürüme olup olmadığı muayene edilmelidir
C) Direk üzerinde yapılan çalışmalar mümkün olduğunda sepetli vinçlerle yapılmalıdır
D) Çalışmaya başlanmadan en önce izolatör sıkı bağları çözülmelidir
40. Aşağıdakilerden hangisi şebekeden beslenen tesislerde, kullanılan yedek elektrik üretim aygıtı (jeneratör) ile şebekeyi ayıran işletme elemanıdır?
A) Kesici B) Sigorta
C) Enversör şalter D) Termik şalter
41. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre 2. grup elektrikçilerin işletme ve bakım yetkileri aşağıdakilerden hangi güç ve gerilim değerlerine kadardır?
A) 2000kW, 35kV B) 1500kW, 35k
C) 1000kW, 35kV D) 500kW, 400V
42. Aşağıdakilerden hangisinde işveren veya proje sorumlusu yapı işine başlamadan önce Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirim vermekle yükümlüdür?
A) Tüm yapı işleri ile ilgili işlerde,
B) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa,
C) Yapı işi 10 işgününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20 den fazla işçi çalışacaksa,
D) Yapı işi 20 işgününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10 dan fazla işçi çalışacaksa,
43. Yapı işlerinde hazırlanması gereken “sağlık ve güvenlik plânı” aşağıdakilerden hangisi tarafın- dan hazırlanmaz?
A) İşveren
B) Koordinatör
C) Proje sorumlusu
D) İş sağlığı ve güvenliği kurulu
44. Aşağıdakilerden hangisi yapı iş defteri ile ilgili değildir?
A) Yapı iş defterinin sayfaları bir asil bir suret olarak doldurulur.
B) Yapı iş defteri Noter tarafından tasdiklenir.
C) Yapı iş defteri fenni yeterliliği bulunan kişiler tarafından tutulur.
D) Yapı iş defteri ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından tasdiklenir.
45. Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Çatı merdiveni
B) Uygun korkuluk
C) Baret
D) Çelik burunlu ayakkabı
46. Yapı iş defterine aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru değildir?
A) Kazı kontrolü B) Kalıp kontrolü
C) İskele kontrolü D) Beton kontrolü
47. Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç cm’den daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacaktır?
A) 100 B) 150 C) 200 D) 250
48. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?
A) Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi
B) İşçinin işyerinde intihar etmesi
C) İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kaza sonucu işçinin yaralanması
D) İşyerinde kule vincin devrilmesi
49. Ölümlü iş kazalarının dağılımında en fazla ölüm hangi meslek kolunda meydana gelmektedir?
A) İnşaat
B) Metal eşya sanayii
C) Kömür Madenciliği
D) Dokuma
50. Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde Toplam PTEGS (Prime Tahakkuk Eden Gün Sayısı) 1.600.000 olup toplam iş kazası sayısı 80 dir. Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösteren iş kazası sıklık hızı kaç olmalıdır?
A) 1,40 B) 2,30 C) 0,20 D) 3,10
51. Aşağıdakilerden hangisinde İş Kanununa göre, iş akdinin işverence feshinde kıdem tazminatı hakkı doğurur?
A) İşçinin kendi kastından doğacak bir hastalığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi
B) İşçinin işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
C) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek işçinin işvereni yanıltması
D) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi
52. İş Kanuna göre, bu kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerinin çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi ad soyad ya da unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin ad soyad ve adreslerini ne kadar süre içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?
A) 1 hafta B) 15 gün
C) 1 ay D) 3 ay
53. İş Kanuna göre işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından ne kadar süre içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz?
A) 3 iş günü B) 6 iş günü
C) 15 iş günü D) 30 iş günü
54. İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşveren, işyerinde görev yapan iş güvenliği uzmanının çalışma şartları ile yetki ve sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür.
B) İşveren, işyerinde başka bir görevi yürüten mühendis veya teknik elemanı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olması şartı ile iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilir.
C) İş güvenliği uzmanı, bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmesi için kendisine sağlanan çalışma süresi içinde başka bir işle de görevlendirilebilir.
D) İşveren, iş güvenliği uzmanının görevini etkili bir şekilde yapmasını sağlamak için işletme içinde gerekli plânlama ve düzenlemeleri yapmasına imkan sağlar.
55. İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, iş güvenliği mühendisi ile işveren arasında yapılan sözleşmenin herhangi bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, bu durum taraflarca ne kadar süre içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir?
A) 3 iş günü B) 5 iş günü
C) 10 iş günü D) 15 iş günü
56. Elle taşıma işlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi bireysel risk faktörlerinden sayılmaz?
A) İşçinin fiziki yapısı
B) İşçinin yetersiz dinlenme süresi
C) İşçinin uygun olmayan kişisel koruyucular kullanması
D) İşçinin yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaması
57. Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işi değildir?
A) Yükün işçi tarafından elle ve beden gücü kullanılarak kaldırılması
B) Yükün birden fazla kişi tarafından başka bir yere götürülmesi
C) Yükün mekanik bir araç yardımıyla taşınması
D) Yükün konveyörler vasıtasıyla taşınması
58. Aşağıdaki güvenlik renklerinden hangisinin “acil kaçış” anlamı veya amacı vardır?
A) Yeşil B) Kırmızı C) Sarı D) Mavi
59. Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir?
A) Yasaklayıcı işaretler
B) Uyarı işaretleri
C) Sesli işaretler
D) Yangınla mücadele işaretleri
60. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekreteridir?
A) İşveren veya işveren vekili
B) İşyeri hekimi
C) İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı
D) Sivil savunma uzmanı
61. Aşağıdakilerden hangileri seçimle iş sağlığı ve güvenliği kurul üyesi olur?
A) İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı
B) İnsan kaynakları,personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli kişi
C) İşyeri hekimi veya hemşiresi
D) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta
62. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı ve güvenliği kurulları danışman kurul niteliğinde olup, kararlarıyla bağlayıcı değildir.
B) Kurullar en az ayda bir kere toplanır.
C) Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
D) İşveren veya vekili toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.
63. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurullarının görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek
B) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür
C) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek
D) İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzerleri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek
64. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mekanik araçlarla (1.5 m/sn den büyük hızlarda) taşıma yapılan galerilerde araçlarla galeri yan duvarları arasında en az 50 santimetrelik yaya yolu bırakılır.
B) Teknik nezaretçi sürekli ocakta bulunmalıdır.
C) Gerekli deneyime sahip kimselerin ocağa girmesinde sakınca yoktur.
D) 42 volta kadar olan gerilimler küçük gerilim olarak kabul edilir.
65. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bakır üretimi IV. risk grubundadır.
B) Mermer ocaklarına B Sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları atanabilir.
C) Yeraltında çalışan işçiler için kayıt defteri tutulacaktır.
D) Emniyet lambalarında yakıt olarak ancak gaz yağı kullanılır.
66. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Havasında % 2’den fazla metan bulunan yerlerde çalışma yapılabilir.
B) Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir şekilde işaretlenmelidir.
C) Yer altı çalışmaları birbirinden bağımsız en az iki yolla yer üstüne bağlanmalıdır.
D) Patlayıcı maddelerin kullanımı ancak bu konuda eğitilmiş yetkili kişilerce yapılır.
67. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşyeri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilecektir.
B) Çalışma mahalleri ergonomik şartlar dikkate alınarak tasarlanacaktır.
C) İşçilerin yaptıkları işler dikkate alınarak periyodik sağlık muayeneleri yapılacaktır.
D) İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini sorumlu kişi olarak atamak zorundadır.
68. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Patlayıcı maddeler için tüketim defteri tutulmalı
B) Ocaklarda havalandırma plânı olmalı
C) Teknik nezaretçinin en az ayda bir ocağın denetimini yapmalı
D) Grizulu ocaklarda anti grizu malzeme kullanılmalı
69. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili bir kişinin gözetiminde yapılmalı
B) Aynı işyerinde birden çok işletmeye ait işçilerin bulunması durumunda, her işveren kendi kontrolü altındaki işlerden sorumludur
C) Sondaj kuyusu açılması sırasında püskürmelerden korunmak için uygun kontrol ekipmanı bulundurulmalı
D) Kömür tozu patlamasını önlemek için kullanılacak taş tozunda % 10’dan fazla kristal yapıda SiO2 bulunmamalı
70. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Her çeşit madenlerin aranması ve sondaj işlerinde genç işçiler çalıştırılabilir.
B) Taşocaklarında her çeşit taşın çıkarılma ve işlenmesi işlerinde kadınların ve genç işçilerin çalışması yasaktır.
C) Taşocaklarında her çeşit taşın çıkarılma ve işlenmesi işlerinde genç işçiler çalıştırılabilir.
D) Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işlerinde genç işçiler çalıştırılabilir.
71. Grizulu maden ocaklarıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Grizulu ocaklarda alüminyum kovanlı kapsül kullanılmalı
B) Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanmalı
C) Çalışmalar metan gazı riski dikkate alınarak yapılmalı
D) Ateşçi, grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarı çapındaki bir alan içinde grizu ölçümü yapmalı
72. Denizlerdeki çalışmalarda kullanılacak cankurtaran sandalı, botu, simidi ve yeleği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yeterli bir süre hayatta kalmayı sağlayacak uygunlukta ve donanımda olmalıdır.
B) Kurtarma ekibindeki işçilere yetecek sayıda olmalıdır.
C) Kullanıldıklarında dikkat çekici renklerde olmalıdır.
D) Türü işyerine uygun özellikte olmalıdır.
73. Aşağıda verilen ifadelerden, karbon dioksit –karbon monoksit – metan gazları için sırası ile hangisi doğrudur.
A) Yanmaz-Patlayıcı-Patlayıcı
B) Patlayıcı-Yanıcı-Patlayıcı
C) Yanmaz-Yanmaz-Patlayıcı
D) Patlayıcı-Patlayıcı-Patlayıcı
74. İşyerlerinde yapılması gerekli olan iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
A) İşyeri ortamının ölçülmesiyle
B) Kontrollerin yapılmasıyla
C) Belge Sisteminin yerleştirilmesiyle
D) İş ekipmanlarının kontrolüyle
75. Bir işletmede yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümlerin plânlanması kim tarafından yerine getirilir?
A) İşyeri hekimi
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
C) İşyeri sağlık birimi
D) İş Güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman
76. Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne denir?
A) Tehlike B) Kaza
C) Tehlike ve Risk D) Risk
77. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları
B) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
C) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı
D) Yapılacak sağlık gözetimleri
78. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerle-rinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
A) Sadece alt İşveren sorumludur.
B) Sadece asıl işveren sorumludur.
C) Asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
D) İş Güvenliği Uzmanı sorumludur.
79. İş sözleşmesinin türüne göre çalışanlara eğitim verilmesi yükümlülüğünün belirlenmesinde aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A) İş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın çalışanlara eğitim verilir.
B) Belirli süreli iş sözleşmesi olanlara eğitim verilir.
C) Belirsiz süreli iş sözleşmesi olanlara eğitim verilir.
D) Deneme süreli iş sözleşmesi olanlara eğitim verilir.
80. İş Kazası ve Meslek Hastalığı aşağıdaki hangi kanunda tanımlanmıştır?
A) 4857 sayılı İş Kanunu
B) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
C) Umumi Hıfzısıhha Kanunu
D) Borçlar Kanunu
81. Aşağıdakilerden hangisi işyerinde alınacak teknik önlemlere ilişkin hükümleri içermez?
A) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
B) Titreşim Yönetmeliği
C) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
D) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
82. Aşağıdakilerin hangisi İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonuna İlişkin hükümleri kapsar?
A) İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
B) İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
C) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
D) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
83. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku yönünden işverenlerin işçiyi gözetme borcunu düzenleyen hükümleri içerir?
A) Türk Ceza Kanunu
B) Umumi Hıfzısıhha Kanunu
C) İş Kanunu
D) Borçlar Kanunu
84. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyet olabilecek işlerden değildir?
A) Çimento fabrikalarında çalışma
B) Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
C) Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
D) Tarımda çalışma
85. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruz kalan işçilere verilecek eğitimlerden değildir?
A) Eğitim, biyolojik etkenle temasın söz konusu olduğu çalışmalara başlanmadan önce verilecektir.
B) Yeni veya değişen risklere göre daha önce verilmiş olan eğitim verilecektir.
C) Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.
D) Herhangi bir olay anında ve olayların önlenmesinde işçilerce yapılması gerekenler konusu da eğitim içeriğinde yer alacaktır.
86. Aşağıdakilerden hangisinde kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde risk değerlendirmesi yapılırken geçerli değildir?
A) Maruziyet süresi B) Maruziyet miktarı
C) Maruziyet şekli D) Çalışanın yaşı
87. Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan çalışmalarda aşağıdakilerden hangi önlem yanlıştır?
A) Kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda olacaktır.
B) Madde miktarı işlem için gerekenden fazla olmayacaktır.
C) Yapılan çalışmalarda ilk önce kişisel korunma yöntemi uygulanacaktır.
D) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılacaktır.
88. Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş güvenliği uzmanının görevlerinden değildir?
A) İşyerindeki tehlikelerin tanımlanması ve risk değerlendirmesi yapmak
B) İşyerinde yapılması gerekli periyodik kontrol ve ölçümleri yapmak, kontrol ve ölçüm raporlarını hazırlamak
C) Acil durum plânlarının hazırlanması ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlamak
D) Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor vermek
89. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) A sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları, IV. ve V. risk gruplarında yer alan işyerlerinde görev yaparlar.
B) B sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları, I. II. III. ve IV. risk gruplarında yer alan işyerlerinde görev yaparlar.
C) C sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları, I. II. ve III. risk gruplarında yer alan işyerlerinde görev yaparlar.
D) A sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları, bütün işyerlerinde görev yaparlar.
90. İş güvenliği uzmanları, görevlerini eksiksiz yerine getirmek için IV. ve V. risk gruplarında yer alan işyerlerinde ne kadar süre çalışmak zorundadır?
A) Haftada en az 1 iş günü
B) Haftada en az 3 iş günü
C) Ayda en az 5 iş günü
D) Ayda en az 8 iş günü
91. Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İSG Yönetim Sisteminin ana elemanlarından değildir?
A) İSG Politikası
B) Uygulama ve İşletme
C) Plânlama
D) Ürün Gerçekleştirme
92. Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve risk kontrol prosesleri ………..değil …………olmalıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) proaktif/reaktif
B) reaktif/proaktif
C) koruyucu/düzeltici
D) önleyici/düzeltici
93. Aşağıdakilerden hangisi performans ölçüm yöntemlerinden biri değildir?
A) Çalışanların hareket biçim – tarzları
B) İş Güvenliği turları
C) Yönetimin gözden geçirmesi
D) Çevre örneklemesi, gürültü, kimyasallara maruz kalma süreleri ve yasal mevzuat
94. Aşağıdakilerden hangisi elektrik ark kaynağı için sağlık ve güvenlik yönünden doğrudur?
A) Boşta çalışma gerilimi kaynak yaparken oluşan gerilimden daha düşüktür.
B) Kaynak makinelerinin boşta çalışma gerilimleri tehlikeli gerilim sınırı olan 50 V.’un üzerinde olamaz.
C) Tank, kazan imalatı gibi çalışmalarda alternatif akımla çalışan kaynak makineleri kullanılmalıdır.
D) Boşta çalışma gerilimi kaynak yaparken oluşan gerilimden daha yüksektir.
95. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Asetilenin temas ettiği malzemeler bakırdan ve en az %70’lik bakır alaşımından yapılmış olmalıdır.
B) Asetilen tüpleri doldurulduktan sonra en az 12 saat bekletilip kullanılmalıdır.
C) Asetilen tüpleri içinde absorpsiyon malzemesi bulunur.
D) Asetilen tüpleri içinde asetilen, asetona emdirilmiş halde bulunur.
96. Aşağıdakilerden hangisi oksijen tüplerinin TS 7450 Standardı gereği dolum basıncına göre en az veya en çok kaç yılda bir hidrolik basınç testine tabi tutulmalıdır?
A) 1-2 B) 3-6 C) 4-8 D) 5-10
97. Kaldırma araçlarının kancaları en alt seviyede olduğunda tambur üzerinde kaç tam devir yapacak boyda halat sarılı kalmalıdır?
A) 1 B) 2 C) 2,5 D) 3
98. TS 10116’ya göre kaldırma araçlarının statik yük deneylerinde yükler en fazla kaç cm. havada ve en az kaç dakika askıda tutulmalıdır?
A) 10-20 cm; 10 dakika
B) 20-30 cm; 10 dakika
C) 30-40 cm; 20 dakika
D) 50-60 cm; 30 dakika
99. Aşağıdakilerden hangisi Bant konveyörlerin kullanılmasında sağlık ve güvenlik yönünden yanlıştır?
A) Bant konveyör boyunca güvenlik teli bulun- malıdır.
B) Yüksekten geçen konveyörlerin kenarlarında yürüyüş plâtformu olmalıdır.
C) Bant konveyörlerde silindir ve tamburların temizliği el ile kullanılan bir sıyırıcı alet ile yapılmalıdır.
D) Zeminde bulunan konveyörlerin üzerinden geçilmesi için geçitler oluşturulmalıdır.
100.Aşağıdakilerden hangisi Asbestle çalışmalar için doğrudur?
A) Asbestle çalışmalar için herhangi bir kısıtlama yoktur
B) Asbest 01.01.2005 tarihi itibariyle AB ülkelerinde yasaklanmaktadır
C) Asbest solunum yoluyla alınırsa hastalık riski azalır
D) Asbest ülkemizde ekonomik olarak üretilmektedir
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
26 HAZİRAN 2005 İŞYERİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ‘A’ GRUBU SERTİFİKA SINAVI ‘B’ KİTAPÇIK TÜRÜ CEVAP ANAHTARI

1 B 26 B 51 A 76 A
2 C 27 C 52 C 77 D
3 A 28 A 53 B 78 C
4 D 29 C 54 C 79 A
5 D 30 B 55 A 80 B
6 B 31 C 56 B 81 D
7 C 32 C 57 D 82 A
8 D 33 A 58 A 83 C
9 A 34 D 59 C 84 A
10 C 35 B 60 C 85 B
11 B 36 D 61 D 86 D
12 C 37 A 62 A 87 C
13 B 38 B 63 B 88 B
14 A 39 D 64 D 89 A
15 C 40 C 65 C 90 C
16 A 41 C 66 A 91 D
17 D 42 B 67 D 92 B
18 C 43 D 68 C 93 C
19 A 44 B 69 D 94 D
20 D 45 A 70 B 95 A
21 B 46 D 71 A 96 D
22 C 47 B 72 B 97 B
23 B 48 D 73 A 98 A
24 D 49 A 74 C 99 C
25 A 50 A 75 D 100 B

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × two =

Kapat
Araç çubuğuna atla