Sınav Soruları

Soru kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği

  Soru 1 (Ağırlık 16.67%)

 

Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz?
(x) Anayasa    Doğru cevap
( )Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
( )Belediyeler Kanunu
( )Borçlar Kanunu

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

 

124

  Soru 2 (Ağırlık 16.67%)

 

4857 sayılı İş Kanunu ile işverenlerin yükümlülükleri arasında sıralanan aşağıdaki maddelerden hangileri doğrudur?

I.İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek

II.İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek

III.İşçinin yaptığı iş ile ilgili olarak gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini işe girişten önce almış olduğunu denetlemek

IV.İşyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

( )II,III,IV
( )I,III
( )II, IV
(x) I,II, IV    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

 

126

  Soru 3 (Ağırlık 16.67%)

 

4857 İş Kanunu’na göre bir işyerinin kapatılması veya işin durdurulması ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri doğru değildir?

I.        Bir işyerinde, işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır.

II.        İşyeri kapatma kararı, işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş ve bir işveren temsilcisinden oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından verilir.

III.        Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder.

IV.        Verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır.

V.        Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına engel teşkil ediyorsa, komisyon tarafından tespit tutanağı hazırlanır anacak bu kişiler çalışmaktan alıkonulamaz.

( )IV, V
( )II, IV
(x) II, V    Doğru cevap
( )I, III, V

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

 

123

  Soru 4 (Ağırlık 16.67%)

 

Aşağıdakilerden hangisi T.C Anayasası’nın  çalışma hayatı ile ilgili içerdiği düzenlemelerden birisi değildir?
( )İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.
( )Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
( )Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
(x) İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.     Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

 

128

  Soru 5 (Ağırlık 16.67%)

 

Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işler ile ilgili olarak İş Kanunu’nda düzenlenen hususlardan biri değildir?
( )Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler işe girişlerinde veya işin devamı süresince en az yılda bir kere muayene olmalıdırlar.
( )İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur.
( )Ağır ve tehlikeli işler raporu damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
(x) Ağır ve tehlikeli işler raporu ilgili bölge müdürlüğünün talebi üzerine düzenlenir.    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

 

125

 

Soru 6 (Ağırlık 16.67%)

 

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre, “İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç ……….  içinde yazı ile ……………………. bildirmek zorundadırlar.”
(x) 2 iş günü – ilgili bölge müdürlüğüne    Doğru cevap
( )4 iş günü – İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne
( )7 iş günü – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
( )3 iş günü – Sağlık Bakanlığı’na

 

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eighteen − two =

Kapat
Araç çubuğuna atla