Sınav Soruları

İş Hukuku İş Güvenliği Uzmanlığı Soru ve Cevapları

HUKUK

İŞ HUKUKU

 • İşçinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışmasının sakıncalı olduğu işyerlerinde, işin durdurulması yaptırımı nasıl bir yaptırımdır?

Mali

İdari

Cezai

Hukuki

 • İşyerini kapatma hangi mevzuata göre yapılır?

İdari

Cezai

Hukuki

Mali

 • Kusur oranları hangi kanuna tabidir?

İş Kanunu

SS Kanunu

Borçlar Kanunu

Ticaret Kanunu

 • İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

Ceza Kanunu

İş Kanunu

Borçlar Kanunu

SS Kanunu

 • İşverenin, kamu hukukuna dayanan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

Ceza Kanunu

İş Kanunu

Borçlar Kanunu

SS Kanunu

 • İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kaç günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda, işveren işçiyi derhal işten çıkarabilir?

10

15

30

90

 • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır?

Ceza Kanunu

İş Kanunu

Ticaret Kanunu

SS Kanunu

 • İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmeden önce oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır?

Ceza Kanunu

İş Kanunu

Ticaret Kanunu

SS Kanunu

 • Bir işyeri kapatıldıktan sonra işveren tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulmalı?

3 gün

15 gün

1 ay

3 ay

 • İşyeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır?

İdari

Cezai

Mali

Ticari

 • Aşağıdakilerden hangisi belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesine yanlıştır?

İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra

İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra

İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra

İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra

 • İşverenin İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır?

SSK

Meslek Eğitim Kanunu

İş Kanunu

İş Kurumu Kanunu

 • Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İşveren vekilliği ve özel hükümlere dayanan özel bir statüdür.

İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir.

İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

 • Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girer?

Deniz ve hava taşıma işleri

50’den fazla işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri

Ev hizmetleri

507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri

 • Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir?

3 ay – 2 defa

6 ay – 2 defa

1 yıl – 1 defa

Süre ve tekrarlama zorunluluk yoktur

 • Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girmez?

Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri

Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler

Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri

Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri

 • İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden işverenin sorumluluğu devir tarihiden itibaren kaç yıldır?

1

2

5

10

 • Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur

Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir

Çağrı üzerine çalıştırmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılmazsa ücret ödenmez

 • On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az ne kadardır?

15 gün

20 gün

26 gün

30 gün

 • Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden az olamaz

Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden az olamaz

On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz

 • Süresi belirli olsun veya olmasın işverenin iş sözleşmesini, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin, aşağıdaki hallerden hangisine göre feshetmesi halinde geçersizdir?

İşçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması

İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması

İşçinin, işveren güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlattığı halde yapmamakta ısrar etmesi

 • Aşağıdaki hallerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz?

Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler

Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler

İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler

İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler

 • Ara dinlenmesi ile ilgili sürelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika ara verilir

Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat ara verilir

Yedi buçuk saten fazla süreli işlerde bir saat ara verilir

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır

 • Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?

Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20:00’de başlayarak en erken saat 06:00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir

İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez

Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler

Gece ve gündüz postalarında, postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz

 • Aşağıdaki idari cezalarla ilgili durumlardan hangisi yanlıştır?

İşyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için elli milyon lira para cezası verilir

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline beş yüz milyon lira para cezası verilir

İş müfettişlerinin her çeşit teftiş, denetleme sırasında, görevlerini yapma ve sonuçlandırmaya engel olan kimselere eylem başka bir suçu oluştursa dahi beş milyar lira para cezası verilir

İdari nitelikteki para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle İş Mahkemeleri tarafından verilir

 • Aşağıdaki davalardan hangisi SSK’nın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır?

Rücu davası

Tazminat davası

SSK davası

Ceza davası

 • SS Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz?

Servis aracı ile evine giden

İşe gelmek için durakta bekleyen

Görevli olarak başka bir işte çalışan

İş yerinin bahçesinde oturan

 • Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı açabilir?

Destekten yoksun kalma tazminat davası

Rücu davası

Maddi tazminat davası

İş göremezlik tazminatı davası

 • Bir iş kazası sonucunda eşi ölen bir kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir?

Maddi tazminat

Manevi tazminat

Destekten yoksun kalma tazminatı

a-1,2

b-1,3

c-2,3

d-1,2,3

 • İş kazası ve meslek hastalığı tanımı tam olarak hangi kanunda yer alır?

SS Kanunu

İş Kanunu

Umumi Hıfzısıhha Kanunu

Borçlar Kanunu

 • K aç yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz?

16

17

18

19

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri kimin adına denetleme yapar?

Bakan adına

Devlet adına

T.B.M.M. adına

Cumhurbaşkanı adına

 • İş Müfettişleri hangi birime bağlı çalışır?

İş Teftiş Kurulu Başkanlığına

Personel Dairesine

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne

Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five + 1 =

Kapat
Araç çubuğuna atla