Formlar (İş Analizi)

Mavi Yakalılar İş Değerleme Sistemi İş Analizi Anket Formu

MAVİ YAKALILAR İŞ DEĞERLEME SİSTEMİ İŞ ANALİZİ ANKET FORMU

 

 

AÇIKLAMA

 

İş analizi, işin nitelikleri ve özelliklerine ilişkin bilgilerin elde edilmesine yönelik bir çalışmadır. Burada işçi değil, işçinin yaptığı iş değerlendirilir. Bu çalışmada, işlerin birbirlerine göre arz ettiği farklılığı ortaya çıkartan işin ağırlığı belirlenecektir.

 

 1. PERSONELİ TANITICI BİLGİLER

 

ADI ve SOYADI :                                                                                            İşin Puanı        :

İŞİN ADI           :                                                                                              İş Grubu          :

BÖLÜM / ATÖLYE ADI:

ÖĞRENİM DURUMUNUZ ( Mezun Olduğunuz Okul ) :

 

( ) İlkokul                 ( ) Ortaokul                    ( ) Düz Lise

 

( ) Meslek Lisesi, Branş:

 

( ) Meslek Yüksek Okulu, Branş:

 

MART 2004 AYI SONU İTİBARİYLE;

 

Toplam hizmet süreniz : ……….. yıl ……….. ay

Firmadaki hizmet süreniz : ……….. yıl ……….. ay

Yaptığınız işteki hizmet süreniz : ……….. yıl ……….. ay

 

Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri:

 

 

 

Kullanılan Makine veya Tezgâh:

 

 

 

Kullanılan Ölçme ve Kontrol Aletleri:

 1. YAPILAN İŞLE İLGİLİ BİLGİLER

 

 1. İşin yapılış şeklini (Çalıştığınız atölye veya tezgâhta yaptığınız işi ) açıklayın:

 

 

 

 

 1. Belirli aralıklarla (Saat, gün, hafta veya aylık dönemler için) kontrol amacıyla veya işin gerektirdiği farklı işler var mı? Açıklayınız.

 

 

 

 

 1. İşin yapımı sırasında karşılaşılan aşağıdaki faaliyetlerden uygun olanları işaretleyiniz.

 

FAALİYETLER  Uygunluk
Basit toplama ve çıkarma işlemleri  
İşle ilgili iş emri ve üretim raporu okuyup, anlama  
Malzeme ve ürün sayma, tartma  
Kaba ölçme ve basit hesaplamalar  
Teknik resim, kroki ve şema okuma  
Hassas ölçme ve kontrol aletleri hakkında teknik bilgi  
Malzeme ve üretim teknolojisi bilgisi  
Karmaşık mesleki resim, kroki ve şemaları yorumlayarak gerekirse tasarlama değişikliği yapabilme bilgisi  

 

 

 1. İşin yapılış şeklinin ve temel özelliklerinin öğrenilmesi için gereken süreyi, aşağıdaki seçeneklerden uygun olan bir tanesini işaretleyerek belirleyiniz.

 

İŞ EĞİTİMİ SÜRESİ          Uygunluk
Kısa süreli (birkaç günlük) oryantasyon eğitimi verilmesi (işin yapılış şeklini ve özelliklerini öğretme) yeterlidir. 
Usta veya ustabaşı tarafından bir haftaya kadar sürebilen düzenli işbaşı eğitimi (işin yapılış şeklini ve özelliklerini öğretme) gereklidir. 
Gerekli bilgiler, uygulamalı olarak 4 haftaya kadar süren kurs ve benzeri eğitim programları ile verilir 
4 haftadan daha uzun süreli eğitim programları verilmesi gereklidir. 

 

 

 1. Deneyim süresi; işin istenilen kalite ile miktarda yapılmasını ve sorumlulukların tam bir şekilde kavranılarak yürütülebilmesini sağlayacak, iş için gerekli olan süredir. Aşağıdaki seçeneklerden uygun olan bir deneyim süresini işaretleyiniz.

 

DENEYİM SÜRESİ Uygunluk
0 – 3 Ay arası (3 ay dâhil )  
4 – 12 Ay arası (12 ay dâhil )  
2 – 3 Yıl arası (3 yıl dâhil )  
4 – 5 Yıl arası (5 yıl dâhil )  
5 Yıldan fazla  

 

 

 1. Beceri özellikleri; işin yapılması sırasında gösterilmesi gereken özel bedensel ve zihinsel yetenekleri gösterir. Aşağıdaki her bir beceri özellikleri için işin yapımında gereken en uygun düzey işaretlenmelidir.

 

 

BECERİ ÖZELLİKLERİ DÜZEY
Hiç Az Orta Yüksek Çok Yüksek
İşle ilgili iş emri ve üretim raporu okuma, anlama ve uygulama   
Mikrometre, kumpas vb. hassas ölçü ve kontrol aletlerini kullanma   
Basit (metre, mastar vb.) ölçü aletleri kullanma   
Bölüm yönetme vasıflarına sahip olma   
Mesleki atölye bilgisine sahip olma   
Sorunları çözümleme   
Hassas ve titiz çalışma   
El, ayak ve gözün birlikte kullanımı   
Tezgâhları dikkatli kullanma düzeyi   
Malzemeyi işlerken dikkatli olma düzeyi   
Basit bakım faaliyetleri   
Kalıp ve kolaylık seçme, bağlama ile ayarlama   
Farklı bir arıza olduğunda anlayabilme   
Basit arızaları saptama ve onarım   

 

 

 1. İşin gerektirdiği; karar verme, çare buluculuk ve bağımsız hareket edebilme kabiliyetini belirtir. Yapılan işe uygun olan bir seçenek işaretlenmelidir.

 

KARAR VERME DÜZEYİ          Uygunluk
Sözlü veya yazılı iş emri, üretim raporu vb.’de belirtilen kararları verme ve bunlara uyma 
Ürün kontrolü yapıp, kabul / red kararları verme 
Basit ölçme ve kontroller düzenleme kararlarını verme 
Hassas işleri ölçme ve kontrol sonucu düzenleme kararları verme 
Çok karmaşık makine ve donanım kullanarak; karışık resim, kroki veya programdan işin yapılış detaylarını planlama kararlarını verme 

 

 

 1. İşin yapılmasında kullanılan makine, takım ve donanımların hasara uğramaması için gerekli olan sorumluluk araştırılmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan uygun düzeylerden bir tanesi işaretlenmelidir.

 

MAKİNE TAKIM VE DONANIM SORUMLULUĞU  DÜZEY
Az  Orta  Yüksek Çok Yüksek
Kullanılan alet, takım vb. donanımların hassaslığı  
Kullanılan tezgâhın hassasiyet ve karmaşıklık düzeyi  
Üretim sırasında tezgâhta bir arıza olduğunda arızayı fark etme  
Tezgâhta meydana gelebilecek bir arızayı fark edememe sonucu oluşacak zarar derecesi  

 

 

 1. Üzerinde çalışılan hammadde, yarı mamul veya malzemenin ve hasara uğramasını önleme sorumluluğu araştırılmaktadır. Seçeneklerde yer alan uygun düzey işaretlenmelidir.

 

MALZEME VE YARI MAMUL SORUMLULUĞU DÜZEY
Az Orta Yüksek Çok Yüksek
Malzeme ve yarı mamul hassasiyeti  
Dikkatsizlik sonucu hasar büyüklüğü  
Zararın önlenmesi için gereken dikkat  
Hasarın fark edilme derecesi  
Hasar sonucu ortaya çıkan maddi zarar  

 

 

 1. Yapılan işin gerektirdiği idari sorumluluk derecesi belirlenmek istenmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden uygun olan bir tanesi işaretlenmelidir.

 

İDARİ SORUMLULUK DERECESİ Uygunluk
Tek başına veya bazen bir yardımcı ile yapılan iş 
Devamlı bir yardımcı ile yapılan iş 
2 – 5 kişinin yaptığı işlerden sorumluluk 
6 – 10 kişi ile yapılan işlerden sorumluluk 
11 – 15 kişi ile yapılan işlerden sorumluluk 
Atölye ve bölüm sorumluluğu (16 kişi ve üstü ) 

 

 

11.Yapılan işin diğer işleri etkileme düzeyi incelenmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden yapılan işe uygun olan düzeyi işaretleyiniz.

 

İŞİN DİĞER İŞLERİ ETKİLEME DÜZEYİ Uygunluk
Yapılan iş bağımsızdır ve diğer işlemleri etkilemez. 
İşin zamanında yapılmaması diğer işleri kısmen etkiler. 
Grup halinde yapılan işlerden biridir ve gecikme diğer işleri önemli ölçüde etkiler. 

 

 

 1. İşin yapımı esnasında yanındaki ve çevredeki diğer kişilere zarar verme düzeyi işaretlenmelidir.

 

YAKIN ÇEVREDEKİLER İÇİN YARALANMA ÇEŞİTLERİ Ortaya Çıkma İhtimali
Yok Az  Orta  Fazla
Ufak kesik, yara, bere, kıymık batması vb.  
Ayak, el, göz sakatlanması ve kol-bacak kırılması veya burkulma  
Ağır – sürekli sakatlıklar ve vücut uzuvlarının ezilmesi veya kaybı  

 

 

 1. İşin yapımı esnasında gösterilen dikkat düzeyi için uygun olan bir tanesi işaretlenmelidir.

 

İŞİN GEREKTİRDİĞİ DİKKAT Uygunluk
İşin kaliteli olması için sıradan dikkat gerekir. 
İşin yapılışı gereği hassas işlem ve çok dikkat gerekir. 
Sürekli konsantre olma ve müdahale gerekir. 
Zor ve karmaşıktır, sürekli kontrol ve takip gerektirir. 

 

 

 

 

 1. İşin gereği gibi yapılabilmesi için harcanacak zihinsel çabanın derecesini belirtir. İşe uygun olan bir seçenek işaretlenmelidir.

 

ZİHİNSEL ÇABA Uygunluk
İş; basit iş emirleri, üretim raporu vb. doğrultusunda yapılır. 
İş; çeşitli ölçü ve kontrol sonrası malzeme üzerinden ayarlamaları gerektirir. 
İş; çeşitli ölçü ve kontrol sonrası tezgâh üzerinde ayarlamaları gerektirir. 
İş; işle ilgili planlama, düzenleme (iş gücü ataması vb.) ve uygulamayı gerektirir. 

 

 

 1. Çalışma sırasında yapılan bedensel hareketler, karşı gelen uygunluk derecelerine göre işaretlenmelidir.

 

BEDENSEL ÇABA  Çok Nadir Zaman Zaman Sık Sık Çoğunlukla   Sürekli
Diz çökme ve çömelme   
Eğilme   
Yürüme   
Ayakta Durma   
Oturma   
Kaldırma / Yerleştirme   
Sabit Tutma   
Çekme / İtme   

 

 

 1. İşin yapısından ileri gelebilecek olağan kazalar ve sağlık sakıncaları ile bunların şiddet dereceleri göz önüne alınarak, seçeneklerin uygun karşılıkları işaretlenmelidir.

 

İŞİN DOĞURABİLECEĞİ TEHLİKELER Çok Az Bazen Sık Sık   Daima
Ufak kesik, çizik, sıyrık, incinme ve kıymık batması  
Derin kesik  
Uzuvların ezilmesi  
Burkulma  
Göz sağlığı tehdidi  
Basit yanık  
Kol veya bacak kırılması  
Parmak kaybı  
Elektrik çarpması  
Kol veya bacak kaybı  
Sağırlık ve işitme kaybı  

 

 

 1. Aşağıda bulunan çalışma ortamlarından size uygun olan ortamı işaretleyiniz.

 

 Büro vb. ortamlar                              Üretim olmayan ambar, montaj hatları vb. ortamlar

 

 Atölye vb. üretim ortamı                      Açık hava

 

 

 1. İşin yapıldığı ortamın koşullarını belirlemek amacıyla, aşağıdaki seçenekler uygunluk derecelerine göre işaretlenmelidir.

 

KOŞULLAR Yok Az Orta  Fazla Çok Fazla
Koku   
Toz   
Aydınlatma (Işık)   
Pislik   
Nem   

 

 

 1. İşin yapıldığı ortamdaki gürültü düzeyini işaretleyiniz.

 

 Hafif                                     Ara sıra yüksek                                 Konuşmayı zorlaştıracak kadar yüksek

 

 

 1. İşin yapıldığı ortamdaki sıcaklığı işaretleyiniz.

 

 Oda sıcaklığı (18°C )                                                 Oda sıcaklığı (18°C) – 30°C

 

 Oda sıcaklığı altı (18°C’nin altı )                                30°C – 40°C

 

Analiz Anket Formu mavi yaka İNDİR

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 − 2 =

Kapat
Araç çubuğuna atla